Wealth Assessment

Wealth Assessment, เครื่องมือส่วนตัวสำหรับวางแผนทางการเงิน

Wealth Assessment

สำหรับทุกท่านที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย โปรแกรม Wealth Assessment จะช่วยคุณในการวางแผนทางการเงินเพื่อ เตรียมแผนการให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตของคุณ

OBJECTIVES

โปรแกรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่จะช่วยลูกค้าของคุณค้นหาเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องมี ค้นหาจำนวนเงินที่ต้องเตรียมในแต่ละเป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็น

 • เงินฉุกเฉิน(Emergency Cash)
 • แผนการเงินเพื่อคุ้มครองรายได้ของครอบครัว(Family Income Protection)
 • แผนการเงินเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident &Health Protection)
 • แผนคุ้มครองโรคร้ายแรง(Critical Illness Protection)
 • แผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุ (Retirement Planning)
 • แผนการเงินสำหรับการศึกษาของบุตร (Education Planning)
 • การวางแผนภาษี (Tax Planning)

Benefits

เงินสดสำรองฉุกเฉิน

แผนคุ้มครองรายได้ของครอบครัว

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ

แผนคุมครองกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

แผนเพื่อการศึกษา

แผนภาษี

FEATURES

 • แสดงผลได้ดีที่สุดในหน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว

 • ใช้ได้บน Tablet(แท็บเล็ต) หรือ iPad เท่านั้น

 • เหมาะสำหรับผู้ที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย ซึ่งการประเมิน จะช่วยคุณในการวางแผนทางการเงินได้

 • ใช้งานง่ายเพียงกรอกข้อมูลที่จำเป็นโปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเตรียมในเป้าหมายต่างๆ และสรุปทุกเป้าหมายที่ต้องเตรียมในหน้าเดียวง่ายต่อการแนะนำให้ลูกค้า

 • การคำนวณเป้าหมายทางการเงินที่ต้องเตรียม อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง โดยพิจารณาค่าของเงินในอนาคตที่สมเหตุสมผล

 • ประหยัดเวลาและแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพของนักวางแผนทางการเงินที่แท้จริง

Android Version

Updated
December 5, 2013
Size
805k
Current Version
1.0.1
Requires Android
3.0 – 4.3


IOS Version

Updated
Jan 27, 2015
Size
2.3 MB
Current Version
2.0
Requires
Requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPad.