Car Checklist

Car Checklist, Small and Simple

Car Checklist

โปรแกรมตรวจสอบรถยนต์สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อรถ

OBJECTIVES

โปรแกรมตรวจสอบรถยนต์สำหรับผู้ซื้อรถยนต์ โดยจะให้คะแนนของแต่ละส่วนของรถที่คุณจะซื้อ เป็นโปรแกรมขนาดเล็กและเรียบง่ายแทนที่รายการตรวจสอบรถเก่าของคุณ

Benefits

ให้คะแนนในแต่ละส่วนของรถที่คุณจะซื้อ

เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก และใช้งานง่าย

เปลี่ยนรูปแบบการ check list ในรูปแบบเดิม ไม่ต้องใช้กระดาษ

FEATURES

  • feature 01

  • Feature 02

  • Feature 03

Android Version

Updated
September 6, 2013
Size
644k
Current Version
0.2
Requires Android
3.0 and up


IOS Version

Updated
Aug 03, 2012
Size
0.9 MB
Current Version
0.1
Requires
Requires iOS 5.0 or later. Compatible with iPad.